ZPP

 

Celem Zrzeszenia jest:


- obrona praw, godności i interesów jednostki,
- kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
- wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
- doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
- rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
- upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym.

Więcej…
DZIAŁALNOŚĆ
KONTAKT
Napisz do nas!

ZPP

 

Celem Zrzeszenia jest:


- obrona praw, godności i interesów jednostki,
- kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
- wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
- doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
- rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
- upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym.

Więcej…