logo4Zrzeszenie Prawników Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prawników oraz osób wykonujących zawód prawniczy. Stowarzyszenie jest bezpośrednim następcą stowarzyszenia Zrzeszenie Prawników Demokratów założonego w 1945. Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w 1949. 

 


Pierowtnym zadaniami Zrzeszenia były m.in. organizowanie prawników do pracy społecznej przy odbudowie demokratycznej Polski, współpraca z organizacjami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu demokratycznego życia państwowego i gospodarczego, ugruntowanie zasad demokratycznych w prawodawstwie polskim, integrowanie wszystkich zawodów prawniczych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników oraz zapewnienie im należnej pozycji w życiu politycznym i społecznym kraju.

Do dziś powyższe zadania przyświecają działalności Zrzeszenia. Zgodnie ze statutem ZPP. jego celami są:

- obrona praw, godności i interesów jednostki,
- kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji państwa polskiego,
- wyrażanie poglądów i stanowisk w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
- doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia oraz innych osób stosujących prawo,
- rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
- upowszechnianie i ochrona obowiązujacych w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktó i współpracy między społeczeństawmi,
- działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacji pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- organizaowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej ubogim i nieporadnym

Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. W chwili obecnej istnieje 18 oddziałów terenowych, posiadających odrębną osobowość prawną, skupiających około 800 członków. Obecnie funkcję Prezesa ZPP piastuje adw. Mariusz Paplaczyk. Zrzeszenie jest organizacją pożytku publicznego.